TYT

Portable radio transmitter, radio stations TYT TH-UVF9
TYT TH-UVF9
Type - portable
Standard - UHF, VHF
Frequency range - 136-174 MHz, 245-246 MHz, 400-470mhz
Transmitter power - 4 W
Go to shop DX
More
More
More
More
More
More
More
More
More
More
To the top